Regulamin

 1. Gość ośrodka Surfvilla zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości przed zameldowaniem oraz podpisania karty meldunkowej. W przypadku odmowy, klucze do pokoju nie zostaną wydane, a zadatek nie zostanie zwrócony.
 2. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość ośrodka powinien zgłosić do godziny 10:00, dnia w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Przedłużenie pobytu w domku poza godzinę 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 5. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w pokoju nie ma żadnych uszkodzeń, ani braków wyposażenia. Wszelkie braki należy zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu. Za wszelkie niezgłoszone braki w wyposażeniu, Goście zostaną obciążeni finansowo.
 6. W dzień wyjazdu Goście zobowiązani są umówić się na odbiór pokoju. Przed odbiorem Goście zobowiązani są do pozmywania naczyń, zdjęcia pościeli i wyrzucenia śmieci.
 7. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 8. Osoby niezameldowane mogą przebywać na ternie ośrodka w godz. 8.00 – 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w domku gościa ośrodka po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie osoby do domku Gościa ośrodka, w wysokości 50 zł za osobę, ale nie może przekroczyć ilości łóżek w danym pokoju.
 9. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne ich zgłoszenie, co umożliwi personelowi ośrodka reakcję.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 11. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 23.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 12. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 13. Gość ośrodka ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lu zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających Go gości.
 14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je naruszyła. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.
 15. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w imieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających na ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 17. Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domku przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na Jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 19. Właściciele psów zobowiązani są sprzątać po swoich zwierzętach.
 20. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „ z góry”. W momencie odmowy, obsługa ośrodka ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju.
 21. W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie zwraca pieniędzy.
 22. Aby dokonać rezerwacji należy wpłacić na konto zadatek w wysokości 30% ceny pobytu. Liczy się data wpłynięcia zadatku na konto, a nie data wysłania. Dokonanie płatności oznacza akceptację regulaminu ośrodka "Surfvilla"
 23. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-Poż.
 24. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.Osoby palące prosimy o wychodzenie do ogrodu a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek.
 25. Właściciel ośrodka nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za uszkodzenia lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie ośrodka.

Zobacz również nasze domki

Realizacja: webjuice.pl